Lý thuyết lái xe

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các học viên khi thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Chúng tôi xây dựng website này để giúp các học việc ôn luyện được mọi lúc mọi nơi. 

450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được chia làm các phần như sau:

  • Khái niệm và Quy tắc giao thông đường bộ: gồm 145 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 145.
  • Nghiệp vụ vận tải: 30 câu, từ câu hỏi 146 đến câu hỏi 175.
  • Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu, từ câu hỏi 176 đến câu hỏi 200.
  • Kỹ thuật lái xe ô tô: 35 câu, từ câu hỏi 201 đến câu hỏi 235.
  • Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu, từ câu hỏi 236 đến câu hỏi 255.
  • Hệ thống biển báo hiệu đường bộ: 100 câu, từ câu hỏi 256 đến câu hỏi 355.
  • Giải các thế sa hình: 95 câu, từ câu hỏi 356 đến câu hỏi 450.

Sử dụng 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và hạng F.

Sử dụng 420 câu hỏi (trong bộ 450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).

Sử dụng 390 câu hỏi (trong bộ 450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuạt lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo và sửa chữa ô tô và 5 câu 119, 120, 147, 152, 166)

Sử dụng 365 câu hỏi (trong bộ 450 câu hỏi) dùng để sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A2 gồm: khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ  từ câu 1 đến câu 145; văn hóa đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200; hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ câu 256 đến câu 355; giải các thế sa hình từ cau 356 đến câu 450.