Lý thuyết lái xe

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các học viên khi thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Chúng tôi xây dựng website này để giúp các học việc ôn luyện được mọi lúc mọi nơi. 

600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được chia làm các phần như sau:

  • Khái niệm và Quy tắc giao thông đường bộ: gồm 166 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 166. Trong đó có 45 câu điểm liệt.
  • Nghiệp vụ vận tải: 26 câu, từ câu hỏi 167 đến câu hỏi 192. Không có câu điểm liệt.
  • Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 21 câu, từ câu hỏi 193 đến câu hỏi 213. Có 4 câu điểm liệt.
  • Kỹ thuật lái xe ô tô: 56 câu, từ câu hỏi 214 đến câu hỏi 269. Có 11 câu điểm liệt.
  • Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 35 câu, từ câu hỏi 270 đến câu hỏi 304.
  • Hệ thống biển báo hiệu đường bộ: 182 câu, từ câu hỏi 305 đến câu hỏi 486.
  • Giải các thế sa hình: 114 câu, từ câu hỏi 487 đến câu hỏi 600.

Sử dụng 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và hạng F.

Sử dụng 574 câu hỏi (trong bộ 600 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải).

Sử dụng 500 câu hỏi (trong bộ 600 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 43 câu về kỹ thuật lái xe và 31 câu về cấu tạo, sửa chữa)

Sử dụng 450 câu hỏi (trong bộ 600 câu hỏi) dùng để sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A2 gồm: trong đó có 50 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (Không bao gồm 27 câu khái niệm và quy tắc, 26 câu nghiệp vụ vận tải, 38 câu kĩ thuật lái xe ô tô, 28 câu cấu tạo sửa chữa ô tô, 31 câu giải thế sa hình lái xe).

Sử dụng 200 câu hỏi (trong bộ 600 câu hỏi) dùng để sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm:, có 20 câu mất an toàn giao thông nghiêm trọng (Không bao gồm 83 câu khái niệm và quy tắc, 26 câu nghiệp vụ vận tải, 16 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe, 44 câu về kĩ thuật lái xe, 35 câu cấu tạo sửa chữa, 117 câu về hệ thống báo hiệu đường bộ, 79 câu giải thế sa hình lái xe).