Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Xe mô tô và xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh không?

1

Không bắt buộc.

Đúng
Sai
2

Bắt buộc.

Đúng
Sai
3

Tùy trừng trường hợp.

Đúng
Sai