Câu /35  | Cấu tạo và sửa chữa xe

Thế nào là động cơ 4 kỳ?

1

Là loại động cơ: để hoàn thành một chu trình công tác của động cơ,pít tông thực hiện 2 (hai) hành trình, trong đó có một lần sinh công.

Đúng
Sai
2

Là loại động cơ: để hoàn thành một chu trình công tác của động cơ,pít tông thực hiện 4 (bốn) hành trình, trong đó có một lần sinh công.

Đúng
Sai