Câu /25  | Đề số 8

Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bất sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mát tính từ ray gần nhất?

1

5 mét

Đúng
Sai
2

3 mét

Đúng
Sai
3

4 mét

Đúng
Sai