Câu /25  | Đề số 8

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

1

Biển 1 và 2.

Đúng
Sai
2

Biển 1 và 3.

Đúng
Sai
3

Biển 2 và 3.

Đúng
Sai
4

Cả ba biển.

Đúng
Sai