Câu /25  | Đề số 8

Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

1

Biển 1

Đúng
Sai
2

Biển 2

Đúng
Sai