Câu /25  | Đề số 8

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu”?

1

Biển 1

Đúng
Sai
2

Biển 2

Đúng
Sai
3

Biển 3

Đúng
Sai
4

Cả ba biển

Đúng
Sai