Câu /25  | Đề số 8

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

1

Vạch 1

Đúng
Sai
2

Vạch 2

Đúng
Sai
3

Vạch 3

Đúng
Sai
4

Vạch 1 và 2

Đúng
Sai