Câu /25  | Đề số 8

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1

Xe mô tô

Đúng
Sai
2

Xe con

Đúng
Sai