Câu /25  | Đề số 8

Khi đang lên dốc người ngồi trên xe mô tô có được phép kéo theo người đang điều khiển xe đạp hay không?

1

Chỉ được phép nếu cả hai đội mũ bảo hiểm

Đúng
Sai
2

Không được phép

Đúng
Sai
3

Chỉ được phép thực hiện trên đường thật vắng

Đúng
Sai
4

Chỉ được phép khi người đi xe đạp đã quá mệt

Đúng
Sai