Câu /25  | Đề số 8

Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo rơ móoc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

1

Vượt về phía bên phải để đi tiếp

Đúng
Sai
2

Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi

Đúng
Sai
3

Vượt về phía bên trái để đi tiếp

Đúng
Sai