Câu /25  | Đề số 8

Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không?

1

Bị nghiêm cấm

Đúng
Sai
2

Không bị nghiêm cấm

Đúng
Sai
3

Không bị nghiêm cấm, nếu có chất ma túy ở mức nhẹ, có thể điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Đúng
Sai