Câu /25  | Đề số 8

Biển nào là biển ”Cấm đi ngược chiều”?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Cả ba biển.

Đúng
Sai