Câu /25  | Đề số 8

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

1

Biển 1 và 2.

Đúng
Sai
2

Biển 1 và 3.

Đúng
Sai
3

Biển 2 và 3.

Đúng
Sai