Câu /25  | Đề số 8

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1

Chỉ mô tô

Đúng
Sai
2

Chỉ xe tải

Đúng
Sai
3

Cả 3 xe

Đúng
Sai
4

Chỉ mô tô và xe tải

Đúng
Sai