Câu /25  | Đề số 8

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1

Chỉ xe khách, mô tô

Đúng
Sai
2

Tất cả các loại xe trên

Đúng
Sai
3

Không xe nào châp hành đúng quy tắc giao thông

Đúng
Sai