Câu /30  | Đề số 12

Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không?

1

Không bị nghiêm cấm.

Đúng
Sai
2

Nghiêm cấm tùy từng trường hợp cụ thể.

Đúng
Sai
3

Bị nghiêm cấm.

Đúng
Sai