Câu /30  | Đề số 12

Biển nào cấm quay xe?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Không biển nào.

Đúng
Sai
4

Cả hai biển.

Đúng
Sai