Câu /30  | Đề số 12

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Biển 3.

Đúng
Sai