Câu /30  | Đề số 16

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

1

Cho phép

Đúng
Sai
2

Không được vượt

Đúng
Sai