Câu /30  | Đề số 4

Người điều khiển ô tô, mô tô, máy kéo trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có bị nghiêm cấm không? (Câu điểm liệt)

1

Bị nghiêm cấm

Đúng
Sai
2

Không bị nghiêm cấm

Đúng
Sai
3

Không bị nghiêm cấm nếu nồng độ cồn trong máu ở mức nhẹ có thể điều khiển được phương tiện giao thông

Đúng
Sai