Câu /30  | Đề số 4

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Biển 3.

Đúng
Sai