Câu /30  | Đề số 4

Biển nào được phép quay đầu nhưng không được rẻ trái?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Cả 2 biển.

Đúng
Sai