Câu /30  | Đề số 4

Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Cả hai biển.

Đúng
Sai