Câu /30  | Đề số 4

Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Biển 3.

Đúng
Sai
4

Biển 1 và 2.

Đúng
Sai