Câu /30  | Đề số 4

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Biển 3.

Đúng
Sai