Câu /30  | Đề số 4

Biển này có ý nghĩa gì?

1

Chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe.

Đúng
Sai
2

Chỉ dẫn hướng rẽ vào nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe

Đúng
Sai
3

Chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe cách 750 m.

Đúng
Sai