Câu /30  | Đề số 4

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1

Xe tải, xe con, mô tô

Đúng
Sai
2

Xe con, xe tải, mô tô

Đúng
Sai
3

Mô tô, xe con, xe tải

Đúng
Sai
4

Xe con, mô tô, xe tải

Đúng
Sai