Câu /30  | Đề số 4

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

1

Được vượt

Đúng
Sai
2

Không được vượt

Đúng
Sai