Câu /35  | Đề số 14

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Không biển nào.

Đúng
Sai