Câu /35  | Đề số 14

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

1

Biển 1.

Đúng
Sai
2

Biển 2.

Đúng
Sai
3

Biển 3.

Đúng
Sai