Câu /35  | Đề số 14

Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

1

Biển 1 và 2

Đúng
Sai
2

Cả ba biển

Đúng
Sai
3

Không biển nào

Đúng
Sai