Câu /35  | Đề số 14

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

1

Cả bốn hướng

Đúng
Sai
2

Trừ hướng 2

Đúng
Sai
3

Hướng 2, 3 và 4

Đúng
Sai
4

Trừ hướng 4

Đúng
Sai